Image by Joshua Chiang

Image by Joshua Chiang

วันนี้ครูม่อนได้เรียนคำศัพท์ใหม่ meritocracy (n) คำแปลคือ government or the holding of power by people selected on the basis of their ability คือ รัฐบาลหรือสังคมที่ปกครองคนตามความสามารถ
แล้วเราจะจำยังไงดี ครูม่อนคิดอย่างนี้ค่ะ
ตัวเองรู้จักคำที่ลงท้ายด้วย -cracy มาเยอะแล้ว
-Cracy ที่เป็น suffix แปลว่า rule หรือ government คือ รัฐบาลหรือผู้ปกครองบ้านเมือง
เช่น
Democracy ประชาธิปไตย demo- คือ ประชาชน คือปกครองโดยเอาประชาชนเป็นหลัก
Aristocracy การปกครองโดยชนชั้นสูง aristocrat คือ กลุ่มชนชั้นสูง

ส่วน Merit แปลว่า คุณความดี เช่น
Merit-based scholarship คือ ทุนที่ให้ตามความสามารถ คือถ้าเก่งก็ได้ จะต่างกับ need-based scholarship คือ ทุนที่ให้ตามความจำเป็น

ฉะนั้น meritocracy ก็คือ การปกครองตามความสามารถของคนนั่นเองค่ะ