Quotes

/Tag: Quotes

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากไหนดี?

ตอบตรงๆเลยนะคะ ก็เริ่มจากที่ที่เราอยู่นี่แหละ (start where you are) เพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่เราจะเริ่มเรียนเริ่มฝึกภาษาอังกฤษได้อยู่แล้ว จะไปมัวแต่รอว่า ให้เราไปอยู่เมืองนอกก่อน ให้ว่างก่อน ให้สอบเสร็จก่อน ให้ฟังเก่งกว่านี้ก่อน มันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีค่ะ ถ้าเรายุ่ง ก็เริ่มจากอะไรที่ใช้เวลาน้อยๆก่อน ถ้ายังไม่เก่ง ก็เริ่มจากอะไรที่ง่ายๆก่อน เริ่มจากเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำอยู่แล้วให้เป็นภาษาอังกฤษ (integrate English into your daily [...]

What is the meaning of life? ความหมายของชีวิต คือ อะไร?

The meaning of life, then, is to live it. To be here. To follow your hearts. Nothing has to happen, and there’s no [...]