การใช้ phrasal verb ในการเขียนวิชาการ

By |2019-04-30T02:56:33+07:00April 30th, 2019|Categories: เรียนภาษาอังกฤษ|Tags: , , , , |

phrasal verb คือ วลีที่มี verb + คำชนิดอื่น (อาจจะเป็นadverb หรือ preposition) เช่น put up with, figure out, get rid of เป็นต้น แต่ใน academic writing จะไม่ค่อยนิยมใช้ phrasal verb  แต่จะไปใช้ single verb (verb ที่เป็นคำเดี่ยว)มากกว่า เช่น Put up with —> tolerate Figure out —> determine Get rid of —> eliminate ซึ่ง single verb เหล่านี้ หลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้ว แต่บางทีเราไม่รู้ว่าควรจะเอามาใช้แทน phrasal verb หรือบางทีตอนที่เขียนหรือeditอยู่