fbpx

เรียนรู้จากความทุกข์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

You do not have to suffer to learn. But if you don’t learn from suffering, over which you have no control, then your life becomes truly meaningless.

–Frankl from Man’s search for meaning

 

คนเราไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ก็เรียนรู้ได้ แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้จากความทุกข์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ชีวิตเราก็จะไม่มีความหมาย

–แฟรงค์ จาก หนังสือ Man’s search for meaning

 

ถึงแม่้ว่าในหลายๆเรื่องเราจะควบคุมได้ แต่บางทีก็มีอะไรที่นอกเหนือการควบคุมของเราเกิดขึ้น หลายๆครั้งมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทำอะไรกับสถานการณ์ได้ เราอาจจะยอมแพ้ หมดกำลังใจได้ แต่จริงๆแล้วถ้าเรามองให้ดี ทุกเหตุการณ์จะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ทั้งนั้น

ช่วงนี้มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตที่เราควบคุมไม่ได้ ทำให้ต้องเตือนตัวเองว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอคะ

More To Explore