fbpx

Verb Tense Consistency เลือกใช้ tenseใน academic writingให้ถูกต้อง

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

ปกติเวลาเราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆ เราก็จะฝึกการใช้tenseตามเวลา ว่า อดืต ปัจจุบัน หรืออนาคต

สำหรับacademic writing ก็จะคล้ายๆกัน ตามนี้ค่ะ

Present Tense ใช้สำหรับ

• Introducing a topic with a general statement การเริ่มแนะนำtopicด้วยประโยคกว้างๆ

• Making statements about what is currently true การเขียนถึงประโยคที่แสดงถึงสิ่งที่เป็นจริงเสมอ

Past Tense ใช้สำหรับ

• Reporting another’s completed research การรายงานงานวิจัยหรืองานเขียนคนอื่นที่ทำเสร็จแล้ว

• Describing completed methods and data การอธิบายวิธีและข้อมูลงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

Present Perfect Tenseใช้สำหรับ

• Describing a past situation in your area of inquiry and Bridging previous related research to yours  การอธิบายถึงสถานการณ์ในอดีตของสาขาเราแล้วเขียนเชื่อมโยงมาที่งานวิจัยของเรา

วิธีฝึกอีกอย่างก็คือหัดอ่านบทความในสาขาเราให้มากๆแล้วสังเกตดูว่าเขาใช้tenseอะไรในสถานการณ์ไหนค่ะ ที่ดีคือacademic writingนั้นมีอยู่ไม่กี่สถานการณ์ ก็ใช้อยู่ไม่กี่tenseค่ะ พอจับpatternได้แล้วก็ไม่ยากเลยค่ะ

More To Explore