fbpx

Tag: grammar

Academic Writing

Unclear Pronoun Reference

VDO lesson วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง unclear pronoun reference คือ เกี่ยวกับเวลาที่เราใช้ pronoun เพื่อแทนคำนาม

Read More
เรียนภาษาอังกฤษ

สองข้อควรระวังในการใช้ determiners and articles (a,an,the)

เรื่องที่มักจะผิดกันเยอะก็คือ การใช้ articles (a,an,the) ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีเรื่องนี้ ไม่ต้องมีคำมาบ่งบอกว่าเป็นคำนามเฉพาะ หรือไม่เฉพาะเจาะจง ครูม่อนคิดว่าเข้าใจแต่ articles ไม่พอ

Read More
Run-on sentences และ sentence fragments cover
เรียนภาษาอังกฤษ

Run-on sentences และ Sentence Fragments

เรื่องนึงที่เจอเยอะเวลา Edit งานเขียนคือ Run-on sentence กับ Fragment ค่ะ แต่ก่อนไปเรื่องนั้นลองมาทวน ชนิดของประโยคนิดนึงนะคะ ประโยคภาษาอังกฤษมี

Read More